мај 2, 2019

СЕ ОСВЕСЕНСТВО И РАЗБИРАЊЕ ПОВРЗАНИ?

Source: http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/obscat.html

Offprint of: M.K. Buckland (1972). Are Obsolescence and Scattering related? Journal of Documentation, 28(3), pp. 242-246. (Издание на: М.К. Бакленд (1972). Дали се поврзани со застареноста и расипувањето? Весник на документација, 28 (3), стр. 242-246.)

Мајкл К. Бакленд (Michael K. Buckland)

Значително внимание е платен, во овој весник и на други места, на секоја од два аспекти на користење на литература. Еден од нив е релативно намалување на употребата на материјали како што возрасти (“застареност”) кој е разговарано со [Брукс 1] и многу други [2]. Другиот аспект е степенот до кој употребата на материјал има тенденција да се концентрирани во неколку наслови (“Законот Брадфорд на расипување”), која е третирана со Брадфорд [3], Лејмкулер [4], Брукс [5], и Феjрторн [6].

Кол [7] смета дека овие две “закони”, особено кога се испитуваат во врска, имаше значајни импликации за донесување на одлука за тоа како треба да се големи колекции библиотека. Оваа област е анализирана во повеќе длабочина од Бакленд и [Вудберн 8] и со Брукс [9]. Накратко, овие анализи даваат одреден увид во економијата на политиките на библиотечниот фонд во однос на бројот на задржани наслови на списанието и времето на задржување. Тие се исто така релевантни за управувањето со индексирање и апстракција на услуги со тоа што укажуваат на губење на покриеност што може да се очекува да резултира од исклучување на постарата и маргиналната литература. Во секој случај се претпоставува дека постои модел на застареност кој може да се утврди за кој се знае дека варира од предмет до субјект. Исто така, се претпоставува дека ефектот на расејување може да се процени и дека тоа исто така ќе варира од еден субјект до друг.

Се чини дека можноста за постоење на некоја врска меѓу овие две варијации е запоставена. Дали се поврзани? Тоа би било од значителен теоретски интерес доколку може да се воспостави врска и да се избегне многу собирање податоци, ако може да се извлече од друга страна. Во Универзитетската библиотека на Универзитетот Ланкастер, кога импликациите на расфрлање и застареност се испитуваа во текот на 1967 и 1968 година, беше направен обид да се види дали има било какви докази за врска. Резултатите беа индикативни, но не и убедливи. Другите истражувачки интереси имаат приоритет и целта на оваа белешка е да се опише она што е направено со надеж дека истражувачите ангажирани во библиометриска анализа можеби ќе можат понатаму да ја следат оваа тема.

Тоа е погодно за да разговараат за расејување и застареност во однос на компактноста на книжевностите. А високо застарена литература како што се физика е повеќе компактен во однос на времето од литературата на геологијата. Слично на тоа, некои литератури се повеќе компактен во однос на расејување од другите. Првичната претпоставка беше дека расејување и застареноста имаат тенденција да се движат обратно. На пример, некои литератури може да имаат тенденција да биде широка и кратка (широко се расфрлани во текот на еден широк фронт од списанија, но застарената за кратко време), додека други може да биде тесен и долг (тесно концентрирани во неколку списанија, но со долг животен век, односно застарување бавно). Ова се прикажани на сл. 1а.

Алтернативна хипотеза беше дека расејување и застареноста имаат тенденција да се разликуваат директно. На пример, некои литератури имаат тенденција да бидат компактни (тесно концентрирани во неколку списанија и застарената за кратко време), додека другите се дифузни (широко се расфрлани во текот на еден широк фронт на списанија и долговечни, односно застарување бавно). Ова е прикажано на сл. 1б. Со цел да се добијат споредбени податоци за различни теми, се спомена Браун научни серии [10]. Таа содржи анализи на итасии на краевите на статии објавени во период од околу осумнаесет месеци во секоја од осумте научни предмети: математика, физика, хемија, гелогија, физиологија, ботаника, зоологија, и ентомологија. На цитати од списанија во секоја тема се подредени по списанието да даде растера и по возраст да им даде на застареност. Податоците се презентирани суровини и не беше направен обид да се вклопи криви на резултатите. Всушност, коментар Браун меша апсолутна мерки и пропорции. На пример, неговата Табела 16 дава процент од секој примерок се опфатени со најпродуктивните 100 списанија, иако примерок големини се разликуваат во голема мера. Тоа би било посоодветно да ги сослуша процентот на секој примерок се опфатени со даден дел од списанија.

Податоците на Браун беа анализирани и застареноста беше испланирана против расфрлање за секој од осумте субјекти. Резултатите, кои се прикажани на сликата 2, јасно се во согласност со оригиналната хипотеза дека расејувањето и застареноста се разликуваат обратно. Наместо тоа, тие покажуваат тенденција за нив да се менуваат директно. Податоците јасно имплицираат дека компактноста во однос на времето е поврзана со концентрација во однос на расејувањето.

Слика 2. Компактност на литературите

Коефициентот на расејување k е земен од формулата на Кол на Брадфорд-овиот закон за расејување [7]
Rn=RN(1 + k log n/N)
каде Rn е бројот на референци во најпродуктивните n списанија во литературата каде што N списанијата придонесуваат за RN референци. Вредностите на k кои се дадени се засновани во секој случај на вредноста на Rn што претставува 90% од RN. Податоци од Браун. [10]

Треба да се внимава на ова откритие. Во некои предмети избраните изворни списанија придонесоа за повеќе цитати отколку за другите. На пример, водечките списанија за хемија придонесоа 10.052 цитати, додека водечките журнали за зоологија придонесоа 1.819. Всушност, постои корелација помеѓу големината на примерокот и двата вида на компактност. “Компактните” предмети се оние со поголем број на цитати во нивните примероци. Импликациите од ова не се јасни. Обрасците за расфрлање и застареност би се чинеле дека се “недимензионални”, во смисла дека би можеле да очекуваат случајна мостра од било која дистрибуција да формира дистрибуција од иста форма. Сепак, професорот Е. Т. О’Нил предложил* дека може да има елемент на димензионалност во тоа што големите примероци на примерокот доведуваат до пресметување на коефициентите на расејување, кои ја преценуваат вистинската количина на расејување. Таквата пристрасност може барем делумно да ја објасни корелацијата помеѓу големината на примерокот и литературната компактност во однос на расејувањето. Алтернативно објаснување за корелацијата со големината на примерокот е дека високо концентрираната литература треба да има релативно гломазна списанија во нуклеарната зона и дека ова множество ја одредува големината на примероците земени од методот на Браун.

Претпоставувајќи дека некои литератури се покомпактни од другите, се прашуваме зошто ова треба да биде. Д-р А. Хиндл сугерираше дека компактноста на литературите може да биде поврзана со “цврстина” или “мекост” на субјектот; односно степенот до кој терминологијата и хипотезите се јасно дефинирани и проблемите се високо структурирани. Во овој поглед, физиката генерално се смета за “потешка” од биологијата. Вредностите на субјектите во однос на компактноста на сликата 2 се чини дека се согласуваат грубо со субјективни впечатоци за релативната цврстина и мекост на засегнатите субјекти. Сосема самостојно, професорот Де Сола Цена ја разви теоријата дека застареноста е поврзана со цврстина и мекост и може да се користи како индекс на цврстина [11].

РЕФЕРЕНЦИИ

1. BROOKES, B. C. The growth, utility, and obsolescence of scientific periodical literature. Journal of Documentation, vol. 26, 1970, pp. 283-94.

2. For a convenient review see : JAIN, A. K Report on a statistical study of book use, Ph.D. thesis. Purdue University, Lafayette, Ind. (PB 176 525).

3. BRADFORD, S. C. Documentation. London, Crosley Lockwood. 1948.

4. LEIMKUHLER, F. F. The Bradford distribution. Journal of Docurnentation, vol. 23, 1967, pp. 197-207.

5. BROOKES, B. C. The derivation and application of the Bradford-Zipf distribution. Journal of Documentation, vol. 24, 1968, pp. 247-65. (See also the note by Mr Brookes in Journal of Documentation, vol. 25, 1969, pp. 58-60.)

6. FAIRTHORNE, R. A. Empirical hyperbolic distributions (Bradford-Zipf-Mandelbrot) for bibliometric description and prediction. Journal of Documentation, vol. 25, 1969, pp. 319-43.

7. COLE, P. F. Journal usage versus age of journal. Journal of Documentation, vol. 19, 1963, pp. I-II.

8. BUCKLAND, M. K. and WOODBURN, L. Some implications for library management of scattering and obsolescence. (University of Lancaster Library Occasional Papers, I). Lancaster. 1968. (ERIC report ED 022 502.)

9. BROOKES, B. C. Optimum P% library of scientific periodicals. Nature 232(5311), 13 Aug. 1971, pp. 458-61.

10. BROWN, C. H. Scientific serials. (ACRL monograph, 16). Chicago, ACRL, 1956.

11. PRICE, D. J. de S. Citation measures of hard science, soft science, technology, and non-science. In: NELSON, C. E. and POLLOCK, D. K. Communication amongst scientists and technologists. Lexington, Heath, 1970, pp. 3-22.

* Приватна комуникација, јули 1971 година. Професорот О’Нил ја користел формулацијата на Дидмухлер за Дистрибуцијата на Брадфорд.